„ZSÁKBA INKA” nyereményjáték szabályzat

1. A játék neve, szervezője és az adatvédelem

Jelen szabályzat vonatkozik az Inka Sweet Stevia Magyarország (továbbiakban: szervező) által kezelt, karbantartott https://www.facebook.com/inkasweetstevia Facebook oldalon futó „ZSÁKBA INKA” üzenő fali nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék), az alábbi feltételekkel.

2. A játékban részt vevő személyek

 • A Játékban részt vehet minden, internet-felhasználó természetes személy, (a továbbiakban: Játékos).
 • Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.
 • A Játékban az Inka Sweet Kft. (továbbiakban: Megbízott) dolgozói és alvállalkozói részt vehetnek a játék terjesztése céljából, azonban a sorsoláson nem vehetnek részt, és nem nyerhetnek..
 • A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a játékos a játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.
 • A játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

3. A játék időtartama, menete

A Játék időtartama: a teljes játék 2018. 05. hónap, 14. nap 11:00 órától, 2018. 05. hónap, 31. nap 23:59 percig tart.

Sorsolás időpontja: 2018. 06.01.
Nyertesek kihirdetése: : 2018. 05.02.
Nyertesek száma: 1 – 3 fő, a sorsolás eredményétől függően

Nyeremény:

A játékosok feladata, hogy a játék során publikált, a nyereményjátékot hirdető posztot Lájkolják, és kommentben jelezzék, hogy milyen nyereménynek örülnének jobban, a posztban leírt instrukcióknak megfelelően, valamint hogy a nyereményjáték weboldalán feliratkozzanak a szervező hírlevelére, és ezzel együtt a sorsolásra. (Poszt: Zsákba Inka! Meghívunk az év legtitkosabb nyereményjátékára, amiben senki se tudja (mi se), hogy mit és hány nyertest fogunk kisorsolni, és amiben akkor is nyerhetsz, amikor nem nyersz… (és még vár pár izgi meglepi). A részvételhez: 1. Like-old ezt a bejegyzést (nyilvánosan), 2. ha van ötleted, tegyél javaslatot kommentbe, hogy mit sorsoljunk ki (nem ígérünk semmit, de bármi megtörténhet), 3. Iratkozz fel a sorsolásra itt: https://inkasweetstevia.hu/zsakba-inka/, ennyi :))

Azon játékosok között, akik feliratkoznak és meg is erősítik a feliratkozásukat, a nekik e-mailben kiküldött hivatkozásra kattintva, kisorsolunk 1 db, 2 db vagy 3 db nyereményt. A nyeremény(eke)t szintén sorsolással választjuk ki, a játékosok által, a játék során a nyereményjátékot hirdető poszton tett kommentjeikbe beírt javaslataik, valamint az általunk előkészített nyeremények összesített listájáról. A sorsolásra kerülő nyertesek számát is szintén sorsolással döntjük el.

A kommentekre vonatkozó szabályok:

 • nem sértheti más szerzői jogait,
 • nem lehet olyan, ami faji, nemzetiségi, vallási, világnézeti, nemi vagy politikai ellentéteket szít, illetve súlyos vagy széleskörű ellenállást vált ki,
 • nem jeleníthetik meg harmadik személyek személyes adatait, illetve nem sérthetik harmadik személyek érdekeit,
 • nem tartalmazhatnak erőszakos és egyéb, a gyermekek fejlődését hátrányosan befolyásoló jeleneteket, kijelentéseket,
 • nem lehet pornográf, trágár, alpári, másokat lejárató tartalmú,
 • nem tartalmazhat a Szervezőre vonatkozó sértő kijelentéseket,
 • nem bátoríthat egészségre ártalmas anyagok használatára,
 • nem tartalmazhat burkolt vagy nyílt reklámot,
 • nem lehet a promóció témájával vagy címével összefüggésben nem álló,
 • nem tartalmazhat bűncselekményre, vagy szabálysértésre, illetve más jogszabálysértésre való felbujtást,
 • nem tartalmazhat jogosulatlan vagy tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény által tiltott módon megszerzett adatokat, vagy üzleti titkokat, szabadalmakat és védjegyeket, adatvédelmi törvénybe ütköző közléseket,
 • nem sértheti a természeti, történelmi, tudományos, kulturális értékek megbecsülését, illetve nem ütközhet egyéb jogszabály rendelkezéseibe, nem sértheti az általánosan elfogadott erkölcsi normákat, valamint a jó ízlést.

Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a nyereményjátékban és jogosult legyen a nyereményre, a Szervező Facebook oldalára kikerülő játékfelhívás szerint kell eljárnia.

4. Nyeremények, nyertesek

A Játék során a nyertesek között a 3. pontban részletezett nyeremények kerülnek kisorsolásra. A nyeremények készpénzre nem válthatók át, és át nem ruházhatók.

A nyertesek neveit a Szervező Facebook oldalán tesszük közzé, valamint értesítést küldünk nekik e-mailben is, legkésőbb az eredményhirdetésre megjelölt időpontot követő 24 órán belül.

A nyereményjáték szervezője pót nyerteseket sorsolhat ki, de erre nem kötelezhető,  abban az esetben, ha a nyertes(ek) nem jelentkeznek a nyereményükért, a közzétételt követő 5 munkanapon belül..

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

 • ha az értesítő e-mailre 5 munkanapon belül nem válaszol;
 • ha bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;
 • egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
 • egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálta;
 • jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti

5. Nyertesek értesítése

A nyertesekkel e-mailben vesszük fel a kapcsolatot és egyeztetjük velük a nyeremény átvételének részleteit. Amennyiben a nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot, a nyertes nem jogosult a nyereményre.

Amennyiben a nyertes nem az értesítő levélben foglaltaknak megfelelően jár el, vagy a kért adatok közül egyet vagy többet (például a postacíme) nem hajlandó a Megbízott rendelkezésére bocsátani írásban, jogosulatlanná válhat nyereményére.

6. Nyeremények kézbesítése

A nyeremény átvételének részleteit minden nyertessel értesítő e-mailben egyeztetjük.
A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

7. A Szervező felelőssége

A szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a kiskorú vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton keresztül elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

8. Adatkezelés és adatvédelem

8.1. Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban,

 • feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, e-mail cím, postacím), a nyeremény kézbesítése céljából a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje.
 • feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a szervező jelen nyereményjáték lebonyolítása során az nyeremények kézbesítése céljából, majd a játék végeztével hírlevelének kiküldése céljából használja.
 • Az adatszolgáltatás önkéntes és megfelelő tájékoztatás birtokában történt. Tájékoztatjuk, hogy adatai harmadik felek részére kizárólag az adatvédelmi szabályzatban részletezettek szerint kerülnek továbbításra. Adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen jogosult visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését kérni.
 • Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a szervező tájékoztatja a Játékosokat a módosításokról. Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.

8.2. A Játék résztvevőinek adatait a szervező a 8.1. pontban meghatározottaktól eltérő célokból nem kezeli, és nem dolgozza fel, illetve adatait kizárólag játékos tiltási nyilatkozatának kézhezvételéig kezeli.

9. Kizárás

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt.

Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a játékost a játékból.

10. Vegyes rendelkezések

A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.

Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.

This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with Facebook.

Budapest, 2018. 05.13.

© Copyright – Inka Sweet Stevia Magyarország